ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບ້ານ

1 ການຈັດໄຟຫ້ອງຮັບແຂກຫຼືຫ້ອງນັ່ງຫຼີ້ນ

2 ການຈັດໄຟຫ້ອງນອນ

3 ການຈັດໄຟຫ້ອງຄົວ

4 ການຈັດໄຟຫ້ອງນ້ຳ

5 ການຈັດໄຟທາງຍ່າງ

Views: 2

Spread the love